Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης managinng.com

1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Γενικά ζητήματα

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αποδέχομαι» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο managinng.com, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση του managinng.com ως αυτό παρέχεται από τη intellect, μέσω του δικτυακού τόπου managinng.com. Δεδομένου ότι η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η intellect σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στο managinng.com και να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του managinng.com, διότι η πρόσβαση και χρήση του managinng.com τεκμαίρει την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης.

1.2 Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω : «Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής στο managinng.com ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του managinng.com. «Ετήσια Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη χρήση της υπηρεσίας managing.com για χρονικό διάστημα ενός έτους, ως αυτό δημοσιεύεται στην ενότητα “Pricing” (Τιμές) στο δικτυακό τόπο του managinng.com «Πάγια Εντολή» σημαίνει την ηλεκτρονική μέσω του δικτυακού τόπου, του συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εξουσιοδότηση του Συνδρομητή προς την Intellect βάσει της οποίας η Intellect δύναται να προβαίνει σε περιοδικές χρεώσεις του λογαριασμού της κάρτας του Συνδρομητή, χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας και του Συνδρομητή. «Συνδρομητής» σημαίνει εσάς, ήτοι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό και αποκτά πρόσβαση και χρήση του managinng.com αποδεχόμενο τους όρους της σύμβασης. «Χειριστής/ Χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος, προστηθείς κλπ) που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Συνδρομητή να χρησιμοποιεί το managinng δια της καταχώρησης ονόματος και συνθηματικού, για το συγκεκριμένο λογαριασμό που ο Συνδρομητής έχει δημιουργήσει για να έχει πρόσβαση στο managinng. «managinng.com» σημαίνει μία διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών. «managinng Trial» σημαίνει τη διαδικτυακή υπηρεσία managinng, η οποία έχει τα οριζόμενα στην ενότητα “Pricing” (Τιμές) χαρακτηριστικά/επίπεδα υπηρεσιών και η οποία παρέχεται δωρεάν. «managinng» σημαίνει τη διαδικτυακή υπηρεσία managing.com, η οποία έχει τα οριζόμενα στην ενότητα Pricing” (Τιμές) χαρακτηριστικά/επίπεδα υπηρεσιών και η οποία διατίθεται κατόπιν προκαταβολής ετήσιας συνδρομής. «Intellect» σημαίνει την ατομική εταιρεία με την επωνυμία «Αλέξανδρος Φιαγκουσάκης Intellect», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Σμύρνης 75, Τ.Κ. 16562, με ΑΦΜ 059407181, ΔΟΥ Γλυφάδας.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1 Υπηρεσία - Ενημερώσεις - Νέες Εκδόσεις

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το managinng παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των Δεδομένων, απουσίας λαθών. Η Intellect δεν εγγυάται ότι το managinng θα καλύψει τις απαιτήσεις του Συνδρομητή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η Intellect αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση του managinng σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Η Intellect ενδέχεται να ενημερώνει τo managinng με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων. Η ενημέρωση του managinng ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η Intellect θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής της λειτουργίας του managinng και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η Intellect δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του managinng, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οιονδήποτε λόγο και συνιστά στον Συνδρομητή να προβαίνει σε εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo managinng χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία.

2.2 Παραχωρούμενο Δικαίωμα Χρήσης

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του managinng με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα Δεδομένα του και υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστής της Intellect. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του managinng προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή προκαταβολή Ετήσιας Συνδρομής. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του managinng παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της Intellect και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στον Συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

2.3. Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του managinng οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του managinng: με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους, με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του managinng από τρίτους. Η Intellect διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάση στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του managinng (ολικά ή μερικά) από τον Συνδρομητή και/ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του managinng σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως η Intellect έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση του managinng από τον Συνδρομητή ή να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση τoυ managinng από άλλους συνδρομητές της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής παρεμποδίζει τη χρήση του managinng από τρίτους. Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του managinng δεν δικαιούται να: παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του managinng από τρίτο φυσικό (εξαιρουμένων των Χειριστών/Χρηστών) ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών), επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών) να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα τoυ managinng, χρησιμοποιεί τo managinng με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους, αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του managinng, αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του managinng στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του managinng ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Intellect, ελέγξει τη διαθεσιμότητα, απόδοση, αξιοπιστία του managinng με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικής υπηρεσίας ή για την έκδοση συγκριτικών ή στατιστικών στοιχείων σε σχέση με άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες από ανταγωνιστές της Intellect, χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του managinng και των λειτουργιών του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποζημιώσει τη Intellect έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με : (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστιθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης του managinng εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας.

2.4. Απαιτούμενη Υποδομή

Η χρήση του managinng από τον Συνδρομητή προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση browser ο οποίος είναι συμβατός με το managinng. Οι υφιστάμενοι με το managinng συμβατοί browsers (όλοι οι γνωστοί browsers τελευταίας γενιάς) αναφέρονται στην ενότητα «Απαιτήσεις Συστημάτων» στο δικτυακό τόπο managing.com. Εναλλακτικά, η χρήση του managinng από τον Συνδρομητή δύναται να πραγματοποιείται μέσω κινητής συσκευής (π.χ κινητό τηλέφωνο, Tablet PC), που διαθέτουν browser συμβατό με το managing η εκδόσεις εφαρμογών του managing που διατίθενται ή θα διατεθούν στο μέλλον ειδικά για mobile συσκευές (Android, iOS, Windows).

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του managinng Trial τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού και την αποδοχή των όρων της σύμβασης από τον Συνδρομητή και με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στα άρθρα 12 και 13 της σύμβασης το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του managinng Trial ισχύει για 14 ημέρες (ή περισσότερο αν έτσι ορίζετε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την δημιουργία του λογαριασμού) μέχρι ο Συνδρομητής να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του. Αντίστοιχα η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του managinng τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού, την αποδοχή των όρων της σύμβασης και με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής της Ετήσιας Συνδρομής και λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του έτους που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα Ετήσια Συνδρομή. Η Intellect θα ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με σήμανση μέσα στην εφαρμογή για την επικείμενη λήξη της Ετήσιας Συνδρομής του με σκοπό τη διευκόλυνση του Συνδρομητή στην έγκαιρη ανανέωσή της.

4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1 Ρύθμιση Λογαριασμού

Η πρόσβαση στo managinng προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της παρούσης από το Συνδρομητή και τη δημιουργία λογαριασμού, δια της καταχώρησης e-mail και συνθηματικού (password) ή και ονόματος/ (user name). Αν και εφ’ όσον το managinng υποστηρίζει τη χρήση της από περισσότερους Χειριστές/Χρήστες εκ μέρους του Συνδρομητή, τότε ενδέχεται να απαιτείται η καταχώρηση ονόματος/e-mail και/ή συνθηματικού για κάθε ένα Χειριστή/Χρήστη που το χρησιμοποιεί. Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του managinng και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας.

4.2 Χρήση του Λογαριασμού

Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση του managinng με χρήση του συνθηματικού του. Η Intellect δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη Intellect σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

4.3 Διαγραφή του Λογαριασμού

Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της διαγραφής του λογαριασμού του, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 5.2. της σύμβασης. Η Intellect δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από τη διαγραφή του λογαριασμού του από τον ίδιο. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη Intellect σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής του λογαριασμού του. Για λόγους ασφαλείας η intellect θα επικοινωνήσει με τον χρήστη για επιβεβαίωση πριν την οριστική διαγραφή των στοιχείων του λογαριασμού του. Το τελευταίο δεν ισχύει για το managing Trial.

4.4 Ενημερωτικά μηνύματα

Ο Συνδρομητής παρέχει τη συγκατάθεσή του στη Intellect να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo managinng ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το managinng και τις λειτουργίες του, για νέες εφαρμογές που η Intellect θέτει σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η Intellect ή οι συγγενείς της εταιρίες παρέχουν. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση τoυ managing για μηνύματα από την Intellect σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του managinng.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Δεδομένα του Συνδρομητή

Τo managinng επιτρέπει στον Συνδρομητή την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Τα ιστορικά Δεδομένα που είχαν καταχωρηθεί από το Συνδρομητή στο managinng, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 12 και 13 της σύμβασης, εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από το Συνδρομητή για 3 μήνες επιπλέον, με δυνατότητα να τα εξάγει και να τα κατεβάσει τοπικά στον υπολογιστή του, ακόμη και όταν λήξει το έτος για τον οποίο ο Συνδρομητής είχε προκαταβάλλει Ετήσια Συνδρομή, υπό τον όρο ότι ο Συνδρομητής δεν έχει προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του.

5.2 Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων

Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο managinng, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo managinng χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η Intellect δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων του Πελάτη. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στο managinng πριν την απενεργοποίηση / διαγραφή του λογαριασμού του. Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού από το Συνδρομητή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της Σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διαγραφής του λογαριασμού. Η Intellect μετά από καταγγελία ή λήξη της σύμβασης διαγράφει τυχόν Δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο managinng.

6. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, FORUM, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1 Επίπεδα Διαθεσιμότητας

Η Intellect δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας για το managinng. To managinng ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές και παρατεταμένες περιόδους εκτός λειτουργίας κατά τις οποίες ενδέχεται ο Συνδρομητής να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα. Η Intellect δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του managinng, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οιονδήποτε λόγο.

6.2. Υπηρεσίες Υποστήριξης

Για το managinng παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μέσω της σελίδας «Feedback/Support» και μέσω e-mail (support@managinng.com). Η Intellect δεν παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για το managinng. Η Intellect ωστόσο ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης σε οιαδήποτε χρονική στιγμή δεν δημιουργεί οιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση της Intellect για τη συνέχιση της παροχής αυτών στο μέλλον.

6.3 Ασφάλεια

Η Intellect εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας όπως [τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit] για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο managinng ή χρήση αυτού. Η Intellect δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που οφείλεται σε πλημμελή λειτουργία του managinng, σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Αν και η intellect σε τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνει σε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με τo managinng.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Intellect για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο managing.com. Η Intellect διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του managinng από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της Intellect για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής εφ’ όσον είναι επιτηδευματίας συναινεί στην καταχώρηση και προβολή του ονόματός του, επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος της επιχειρήσεώς του στο πελατολόγιο της Intellect ή σε εμπορικούς διαφημιστικούς καταλόγους της. Η intellect συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού τόπου www.managinng.com, τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν, και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/ χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ΔΟΥ διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη /χρήστη. Η intellect είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους ενημερωτικούς, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού τόπου καταχωρώντας τα στοιχεία, δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα καταχωρούμενα στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην intellect να χρησιμοποιηθούν αυτά από την ίδια και συνεργαζόμενες εταιρείες με την intellect που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο δικτυακό τόπο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Η intellect διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει υπάρχων κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών προς το χρήστη/επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου www.managinng.com έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την intellect (Σμύρνης 75, Γλυφάδα Τ.Κ. 16562)

8. COOKIES

Το managinng χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του managinng. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του managinng είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο managinng ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

9. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το managinng ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η Intellect δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία του managinng, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος managing.com ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται. Το managinng ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H Intellect ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου managing.com, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το managinng υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Intellect παρέχει το managinng και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το managinng βαρύνει το Συνδρομητή. Η Intellect δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τo managinng και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η Intellect αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά : δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του managinng θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση του managinng θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων. Σε περίπτωση που τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον του Συνδρομητή ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του managinng παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, η Intellect θα υποστηρίξει το Συνδρομητή. Σε περίπτωση που η Intellect πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το managinng παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του managinng ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η Intellect δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η Intellect δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Συνδρομητή, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής τροποποιεί ή χρησιμοποιεί το managinng κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Η Intellect δεν θα αποζημιώσει το Συνδρομητή στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό του managinng με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη Intellect.

11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ INTELLECT

Η Intellect δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του managinng, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο της χρήσης του managinng, ευθυνόμενος ο ίδιος για την τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί.

12. ΔΙΑΚΟΠΗ

Η Intellect ενδέχεται κάποια στιγμή να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του managinng ή/ και ορισμένες εκδόσεις του managinng. Στην περίπτωση αυτή η Intellect θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης. Σε περίπτωση διακοπής ή απόσυρσης λειτουργιών του managing ή/και ορισμένων εκδόσεων του managinng τα Δεδομένα του Συνδρομητή δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα από αυτόν.

13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Intellect έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο managinng ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση ιδίως σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της παρούσης. Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να διακόψει τη χρήση του managinng. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί πλέον τη χρήση του managinng, ο Συνδρομητής πρέπει να καταργήσει/διαγράψει αμέσως όλα τα Δεδομένα, από το managinng και εν συνεχεία να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.

14. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

14.1. Ετήσια Συνδρομή

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του managinng προϋποθέτει την προκαταβολή Ετήσιας Συνδρομής. Η πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 14.2. της σύμβασης. Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Ετήσιας Συνδρομής η Intellect θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στην ενότητα “Pricing” (Τιμές) του δικτυακού τόπου του managinng τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή και θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω δικτυακό τόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε ενήμερος σχετικά με την επικαιροποίηση/μεταβολή του.

14.2. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής γίνεται με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή μεταφοράς χρημάτων από το PayPal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της intellect. Για τη χρέωση της κάρτας του Συνδρομητή η Intellect συνεργάζεται με την PayPal που είναι ένα από τους ασφαλέστερους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών και μεταφοράς χρημάτων. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής της Ετήσιας Συνδρομής του, ο Συνδρομητής, μέσω του δικτυακού τόπου της Intellect, οδηγείται σε ασφαλή ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών διασυνδεδεμένη με το δικτυακό τόπο της Intellect, όπου : (i) καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του, ήτοι ονοματεπώνυμο κατόχου, τον αριθμό της κάρτας, το μήνα και το έτος λήξης ισχύος της, τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC), προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα τους και να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η συναλλαγή. (ii) παρέχει εφ’ όσον το επιθυμεί Πάγια Εντολή για την ετήσια επαναλαμβανόμενη χρέωση στην κάρτα του, του ποσού της Ετήσιας Συνδρομής. Η Intellect δεν αποθηκεύει, είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως, στοιχεία που σχετίζονται με την κάρτα ή με τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας του Συνδρομητή (CVV/VISA ή CVC/MC). Ο συνεργαζόμενος με τη Intellect πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ελέγχει τα στοιχεία της κάρτας και ενημερώνει ηλεκτρονικά τη Intellect, για την έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής. Με την έγκριση της συναλλαγής ο Συνδρομητής ενημερώνεται από τη Intellect με ανάλογο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφ’ όσον ο Συνδρομητής έχει χορηγήσει για την πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής του Πάγια Εντολή, τότε ο Συνδρομητής θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα χρήσης του managinng για όσο χρονικό διάστημα γίνεται με επιτυχία η συναλλαγή της επαναλαμβανόμενης χρέωσης της Ετήσιας Συνδρομής στην κάρτα και μέχρις ανακλήσεως αυτής της εξουσιοδοτήσεως από τον Συνδρομητή. Η συναλλαγή της επαναλαμβανόμενης χρέωσης της Ετήσιας Συνδρομής στην κάρτα του Συνδρομητή, θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα κάθε επόμενου έτους. Σε περίπτωση Παγίας Εντολής και εφ’όσον για οιονδήποτε λόγο απορριφθεί μία συναλλαγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπέρβαση πιστωτικού ορίου, αστοχία του υλικού του συστήματος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή της εκδότριας την κάρτα τράπεζας, τότε ο Συνδρομητής θα ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποτυχία της εκτέλεσης της συναλλαγής και εφ’ όσον δεν ανανεώσει εγκαίρως τη συνδρομή του, τότε με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του έτους για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί πληρωμή Ετήσιας Συνδρομής, θα λήγει αυτόματα το δικαίωμα του Συνδρομητή να χρησιμοποιεί το managinng. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να αλλάξει την κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της Πάγιας Εντολής, η αλλαγή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδευτεί από μια συναλλαγή / πληρωμή, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η μετάβαση στο σύστημα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκ νέου εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας και την εξακρίβωση της αυθεντικότητάς της. Σε περίπτωση που η διαδικασία αλλαγής της χορηγηθείσης Πάγιας Εντολής γίνεται πριν από την τελευταία ημέρα του έτους ισχύος της συνδρομής του Συνδρομητή, η νέα πληρωμή θα θεωρείται αυτομάτως ως πληρωμή για τον επόμενο έτος. Εφ’ όσον ο Συνδρομητής δεν έχει χορηγήσει για την πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής Πάγια Εντολή, τότε ο Συνδρομητής εφ’ όσον επιθυμεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το managinng οφείλει να ανανεώνει και να προκαταβάλλει εκ νέου Ετήσια Συνδρομή το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους για τον οποίο είχε προκαταβάλλει Ετήσια Συνδρομή, ακολουθώντας τη ίδια διαδικασία την οποία ακολούθησε και για την απόκτηση και πληρωμή της αρχικής συνδρομής του. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να πληρώσει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της intellect, τότε ό συνδρομητής θα πρέπει να αναγράφει το όνομα του στα αποδεικτικά της συναλλαγής και να ενημερώσει με e-mail στο sales@managinng.com για την κατάθεση. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αποδοθεί στη Intellect σε περίπτωση μη ενημέρωσής της για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πληρωμής της Ετήσιας Συνδρομής είτε λόγω υπαιτιότητας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών είτε λόγω υπαιτιότητας του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP). Σε περίπτωση που η συναλλαγή δεσμευτεί ή χρεωθεί στην κάρτα του Συνδρομητή αλλά η Intellect δεν ενημερωθεί για την έγκριση της συναλλαγής για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της τότε η Intellect θα θεωρεί ότι ο Συνδρομητής ματαίωσε και δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία πληρωμής της Ετήσιας Συνδρομής του. Ο Συνδρομητής οφείλει να κοινοποιήσει εντός 15 ημερών τυχόν αμφισβητήσεις συναλλαγών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του managinng στη Intellect με σκοπό να διευθετηθούν απευθείας. Η Intellect διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που θα εξασφαλίσουν ότι η μια χρέωση έχει ολοκληρωθεί κανονικά σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω καρτών.

14.3. Φορολογικά παραστατικά

Για το managinng παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης απλής απόδειξης παροχής υπηρεσιών (για λιανική πώληση) ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (για επιτηδευματίες) κατ’ επιλογή του Συνδρομητή κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα αποστέλλεται ταχυδρομικός ή σε ηλεκτρονικό έντυπο (pdf) με e-mail.

15.ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της πρώτης συναλλαγής/πληρωμής για τη χρήση του managinng. Στην περίπτωση αυτή, η Intellect υποχρεούται να επιστρέψει στον Συνδρομητή, το καταβληθέν ποσό της Ετήσιας Συνδρομής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού της Ετήσιας Συνδρομής θα πραγματοποιείται με εντολή της Intellect προς τον συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών για απόδοση/επιστροφή των καταβληθέντων στην κάρτα με την οποία είχε ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του συνδρομητή. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Συνδρομητής οφείλει να χρησιμοποιήσει την φόρμα επικοινωνίας η οποία είναι αναρτημένη στο https://managinng.com/myhotel/contact.aspx, δηλώνοντας ότι προτίθεται να προβεί στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οπότε η Intellect θα του αποστείλει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικό έγγραφο δήλωσης υπαναχώρησης την οποία αφότου τη συμπληρώσει θα την αποστείλει με απαντητικό μήνυμα στην Intellect.

16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

16.1 Κοινοποιήσεις στο Συνδρομητή

Η Intellect μπορεί να παράσχει στο Συνδρομητή κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσίευσης σχετικών κοινοποιήσεων σε κέντρο ανάπτυξης κοινότητας (forum) για το managinng. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης των κοινοποιήσεων που παρέχονται μέσω δημοσίευσης σε τοποθεσία Web πύλης ή κέντρου ανάπτυξης κοινότητας θα νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποίησης.

16.2 Κοινοποιήσεις στη Intellect

Ο Συνδρομητής θα παρέχει κοινοποιήσεις στη Intellect σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται ενδεικτικά στην εξυπηρέτηση.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

Η Intellect διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Συνδρομητή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του managinng θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο managing.com. Κάθε χρήση του managinng κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης του managinng. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του managinng προβαίνοντας σε άμεσα διαγραφή των Δεδομένων του.

18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΥΧΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η Intellect δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής του managinng εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

19.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι όροι της παρούσης σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της Intellect και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

20. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

20.1 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής είναι νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη δημιουργία του λογαριασμού και στην αποδοχή των όρων της παρούσης, δηλώνει ρητά και διαβεβαιώνει ότι έχει πλήρη εξουσία δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου.
20.2 Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
20.3. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη Intellect που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
20.4. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής.
video library
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER!